Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

SLOVESA - VERBS
DYNAMICKÁ A STATICKÁ SLOVESA

Anglická slovesa dělíme do dvou kategorií:

statická - stative verbs
dynamická (nebo "akční" slovesa) - dynamic verbs (or "action" verbs)

Je důležité pochopit rozdíl mezi těmito slovesy!
Za normálních okolností nemají statická slovesa průběhovou formu (be + ing)

 

Přehled statických sloves
Přehled statických sloves podle významu
Přehled dynamických sloves
Přehled sloves, která se mohou vyskytnout ve statickém i dynamickém tvaru

Statická slovesa obvykle vyjadřují nějkajý stav, který se jen tak snadno nezmění. Jsou to slovesa "neměnná" - nemají tedy za normálních okolností průběhovou formu (-ing)
Statická slovesa můžeme dále rozdělit na slovesa vyjadřující
- dojem (perception)
- poznání (cognition) - vyjadřuje naše myšlenky
- vztah (relation) - vyjadřující vztah mezi věcmi

Příklady:

dojem
I hate cold weather. (Nesnáším chladné počasí.)

I hate getting up early. (Nesnáším ranní vstávání.) "- ing" zde není průběhovou formou!
vztah
She believes in life on other planets. (Věří v život na jiných planetách.)

This beer contains no alcohol. (V tomhle pivu není žádný alkohol.)
My brother owns 3 horses. (Můj bratr vlastní / má tři koně.)


Přehled nejtypičtějších statických sloves, řazených podle významu:
(slovesa označena hvězdičkou se mohou vyskytnout i jako dynamická slovesa, změní se u nich ale význam)
- slovesa vyjadřující emoce
care, dislike, envy, fear, hate, like, love, mind, miss
Příklad:

I care about you. (Zajímám se o tebe - nejsi mi lhostejný)
I dislike ice-cream. (Nemám rád zmrzlinu.)
He envies me the job. (Závidí mi mou práci.)
What do you fear the most? (Z čeho máš největší strach - čeho se bojíš nejvíc?)
I hate it when people come late. (Nesnáším, když lidi chodí pozdě.)
I love bananas. (Miluju banány.)
My boyfriend doesn't mind it. (Mému příteli to nevadí.)
I miss my mother's soup the most. (Nejvíc se mi stýská po mámině polévce.)
- slovesa vyjadřující mentální proces
believe, doubt, forget, know, mean, realize, remember, think*, understand
Příklad:
Do you believe me? (Věříš mi?)
Don't doubt your skills. (Nepochybuj o svých schopnostech.)
He always forgets something. (Vždycky něco zapomene.)
Do you know that man? (Znáš toho muže?)
What does it mean in English? (Co to znamená v angličtině?)
It's good to realize that everyone makes mistakes. (Je dobré si uvědomit, že každý dělá chyby.)
Do you remember me? (Pamatuješ si na mě?)
I think that he's at home. (Myslím - je to můj názor - že je doma.)
I don't understand anything. (Ničemu nerozumím.)
- slovesa vyjadřující smysly
feel*, hear, see, smell, taste
Příklad:
I feel lonely. (Cítím se osaměle.)

Can/ Do you hear the noise? (Slyšís ten hluk?)
Did you see him yesterday? (Viděls ho včera?)
I cannot / don't smell anything. (Nic necítím - nosem)
What does it taste like? (Jak to chutná?)
- slovesa vyjadřující vlastnictví
belong, have*, own, possess

Příklad:

Where does it belong to? (Kam to patří?)
I have a house in the country. (Mám dům na venkově.)
He owns 5 cars. (Má / vlastní 5 aut.)
What skills do you possess? (Jaké máš vlastnosti?)
- ostatní (abecední přehled nejdůležitějších statických slov)
appear, be, cost, consist of, exist, include, look*, need, owe, prefer, seem, want
Příklad:

My family consists of my mother, my grandmother and me. (Moje rodina se skládá z mé matky, babičky a mě.)
I need more time. (Potřebuji více času.)

Přehled nejtypičtějších statických sloves:

believe - věřit
belong - patřit
contain - obsahovat
consist of - skládat se z něčeho (skládat se z něčeho)
depend - záviset
doubt - pochybovat
forget - zapomenout
hate - nenávidět
have - vlastnit "own"
hear - slyšet
know - vědět, znát
like - mít rád
love - milovat
mean - mínit, znamenat
mind - starat se o něco/ někoho "care about"
need - potřebovat

own - vlastnit

possess - vlastnit
prefer - dát přednost
realize - uvědomit si
recognize - rozpoznat
remember - pamatovat
see - vidět, spatřit
seem - zdát se (vypadat jako....)
sound - znít
suppose - předpokládat
think - mít názor "have an opinion"

understand - rozumět
want - chtít


Příklady:
I understand English. ("Rozumím angličtině". - ve smyslu - Mluvím anglicky.)
I know him. (Znám ho.)
He loves ice-cream. (Miluje zmrzlinu.)

POZOR

Nezaměňujte tvar slova končící na -ing s tvarem sloves v přítomném průběhovém tvaru.
Koncovku -ing lze nalézt i v jiných gramatických kategoriích.

Většina dynamických sloves představují slovesa, která popisují nějakou akci, pohyb, nebo co se někde děje. Proto se jim někdy říká slovesa akční, či pohybová.

Dynamická slovesa lze rozdělit na slovesa vyjadřující:
- aktivitu (př. play)
- proces (př. melt)
- chvilkový čin/ činnost (př. hit)
Dynamická slovesa mohou mít průběhový tvar a lze je tedy použít v průběhových časech.

Příklady:

sloveso

prostá forma

průběhová forma

play

He plays hockey on Wednesdays.
(Každou středu hraje hokej.)

He's playing hockey now.
(Právě teď hraje hokej.)

melt

The snow melts every spring.
(Sníh každé jaro roztaje.)

The snow is melting right now.
(Sníh právě taje.)

hit

When one boxer hits another, brain damage can result. (This suggests only ONE punch.)

When one boxer is hitting another, brain damage can result. (This suggests MANY repeated punches.)

melt

He is going to open soon.
Brzy otevře. (Už si chystá klíče.

They're opening next week.
Otevřou příští týden.Dynamická slovesa mohou být použita
- v prosté (play, plays, played),
- průběhové formě (am/is/are playing, was/ were playing),

- v perfectech (předpřítomný, či předminulý čas - has played, had played, has been playing, ..)

Přehled nejtypičtějších dynamických sloves:

eat - jíst
drink - pít
go - jít (ale i jet)
type - psát (na stroji, počítači)
read - číst
write - psát
listen - poslouchat
speak - mluvit
watch - sledovat
say - říci
grow - růst
work - pracovat
sleep - spát
cook - vařit
talk - mluvit

Přehled sloves, která existují ve své statické i dynamické podobě.

sloveso

dynamická podoba

statická podoba

think

I'm thinking of you.
Myslím na tebe.

I think this movie is great.
Myslím, že tenhle film je bezva.

feel

I'm feeling better today.
Dnes se cítím lépe. .

I feel tired.
Cítím se unavený

have

I'm having a great time.
Bezvadně se bavím.

I have some work to do.
Mám nějakou práci.

look

What are you looking at?
Na co se díváš?

She looks fantastic.
Vypadá bezvadně.


TESTY ANGLICKÉ GRAMATIKY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon