Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

PŘÍSLOVCE ČETNOSTI (ADVERBS OF FREQUENCY)


Mezi příslovce četnosti (adverbs of frequency) řadíme výrazy vyjadřující odpověď na otázku "jak často" (How often?). Z tohoto důvodu se převážně vyskytují v přítomném čase prostém.

Přehled:

always - vždy
almost always - skoro vždy
frequently - často (obvykle)
usually - obvykle
often - často

sometimes - někdy
occasionally - příležitostně (tu a tam)

seldom - zřídka, málokdy
rarely - zřídka, vzácně (mimořádně)
hardly ever - skoro nikdy

almost never - skoro nikdy
never - nikdy

Pravidla pro slovosled

1. je-li sloveso ve větě tvořeno jedním slovem, stojí příslovce četnosti před slovesem.
2. příslovce četnost stojí za - am, - is, - are.
3. když slovesem ve větě jsou dvě a více slov, příslovce se nachází za prvním slovesem.
4. v otázce je příslovce četnosti za podmětem

Příklady:

ad 1)
I always get up at 6. (Vždy vstávám v 6.)

She almost always comes home before midnight. (Skoro vždy přijde domů před půlnocí.)
He frequently comes for dinner. (Často přijde na večeři.)
We usually go skiing in January. (Obvykle jezdíme na hory v lednu.)
They often have dinner at work. (Často večeří v práci.)
I sometimes eat with my parents. (Občas jím u rodičů.)

We seldom go to the gym. (Málokdy jdeme do posilovny.)

I rarely feel nervous on the stage. (Málokdy jsem na jevišti nervózní.)
We hardly ever see him. (Skoro nikdy ho nevidíme.)

He never gets up before 10. (Nikdy nevstavá před desátou.)
ad 2)
He is sometimes late for school. (Někdy se do školy opozdí.)
My sister is often lazy . (Moje sestra je často líná.)
Our house is sometimes a mess. (V našem domě je občas nepořádek.)
I am always excited when she takes me shopping. (Vždycky jsem nedočkavá, když mě vezme na nákup.)
ad 3)
I have never missed a plane. (Nikdy jsem nezmeškala letadlo.)
They don't usually travel on Fridays.(Obvykle v pátek necestují.)

He will never believe me. (Nikdy mi neuvěří.)
She can never see him again. (Už ho nikdy nemůže vidět.)
ad 4)
V případě, že je ve větě am, is, are je příslovce za podmětem.
Is Jim never going to stop smoking? (Copak Jim nikdy nepřestane kouřit?)

Is the weather always this bad? (Je to počasí vždycky tak špatné?)
Are you ever going to stop talking? (Přestaneš někdy mluvit?)
v případě, že ve větě není am, is, are, je příslovce před významovým slovesem -
je tedy vlastně mezi podmětem a významovým slovesem :

Do you always come home late? (Chodíš domu vždycky pozdě?)
Do you ever listen to me? (Posloucháš mě někdy?)
Why does the PC always stop working after 10 minutes? (Proč PC přestane vždy po 10 minutách pracovat?)


Příslovce usually a sometimes mohou být na začátku nebo na konci věty.

Příklad:
Sometimes, he likes to travel by train. (Někdy rád jezdí vlakem.)

He travels by car sometimes. (Někdy jezdí autem.)

He drives safely sometimes. (Někdy jezdí bezpečně.)

DODATEK
Na otázku "How often?" lze také odpovědět např:

once a week - jednou týdně
twice a year - dvakrát do roka
every day - každý den
every week - každý týden

Ve všech těchto případech je určení času na konci věty.


Procvičovací cvičení = "adverbs of frequency "- přítomný prostý čas pro stupeň A1

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon