Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

ČLEN URČITÝ, NEURČITÝ A NULOVÝ

 

- a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

- the - člen určitý (Definite article)

- nulový člen (Zero article)

V angličtině dáváme člen před každé podstatné jméno. S "nulovým členem", tedy s případy, kdy se před podstatné jméno člen nedává, se budeme postupně seznamovat.

 

Ve větě smí být jen jeden údaj v postavení členu. Tento údaj může být tedy člen, ukazovací zájmeno, přivlastňovací zájmeno nebo jiný "upřesňující údaj". V angličtině těmto výrazům říkáme "Determiners"

POZOR:
- člen používáme před podstatným jménem
        a cat,
        a dog
- pakliže před podstatným jménem stojí jedno či více přídavných jmen, je člen ještě před přídavným jménem.

        a big cat

        a big fat cat

        a big fat old cat

        a big fat old oriental cat
- KDYŽ JDE O SAMOSTATNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO, ČLEN NEPOUŽÍVÁME. (it's big)


přehled použití členů pro studenty B2 a vyšších stupňů

a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

Používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle.

Používáme když:

- chceme vyjádřit české "nějaký" nebo "jakýsi"

- když o něčem hovoříme poprvé
- když chceme vyjádřit množství - jeden (jedna). Může nahradit číslovku "1"
- u zaměstnání

Pakliže potřebujeme vyjádřit české "nějaký" v množném čísle nebo u nepočitatelných podstatných jmen, musíme si pomoci výrazy some nebo any.


Příklady:

There is a cat in our garden. (V naší zahradě je nějaká kočka)
I'm reading a book. (Čtu knihu.)
Bring me a chair, please. (Přines mi prosím židli. - nějakou židli, je mi jedno kterou)
She's expecting a baby. (Bude mít dítě).
I have a sister. (Mám sestru.)
My sister is a doctor. (Sestra je doktorka).

Používáme a pakliže podstatné jméno začíná na souhlásku (POZOR - vyslovovanou)
a cat / kæt/
a dog / dog/
a university / ju:nı'versity/

Používáme an pakliže podstatné jméno začína na samohlásku (POZOR - vyslovovanou)

an elephant
an apple
an hour

Procvičovací cvičení = "a, an" cvičení pro pokročilost A1


the - člen určitý (Definite article)

Používáme v jednotném i množném čísle.

Používáme když:

- podstatné jméno označuje určité místo (zařízení, instituce)
- mluvíme o něčem, o čem jsme již hovořili (vyjadřuje ukazovací zájmeno "to")
- podstatné jméno vyjadřuje něco jedinečného
- podstatné jméno označuje něco, kde je jasné, o čem mluvíme
- vyjádření třetího stupně přídavných jmen (superlatives)
- některá podstatná jména (která si bohužel pro nás musíme zapamatovat),

např. in the morning.

Příklady:

The cat in the garden looks hungry.(Ta kočka v zahradě vypadá hladově).
It's the only one of its kind in the world. (Je jediný toho druhu na světě):
Let's go to the beach. (Pojďme na pláž).
My flat is on the first floor. (Moje kancelář je v prvním patře.)
He is the best swimmer. (Je nejlepší plavec.)
We have dinner at six in the evening. (Večeříme v šest večer.)

POZOR: určitý člen nepoužíváme v následujících případech:
television: I don't watch television. (Nekoukám se na televizi.)
breakfat/ lunch/ dinner: I don't usually have breakfast.
Dále viz nulový člen


Procvičovací cvičení = "a, an, the" cvičení pro pokročilost A1


nulový člen (Zero article)

Nulový člen používáme:
- u nepočitatelných podstatných jmen, pakliže o nich hovoříme obecně
- lze jím vyjádřit "nějaké" u počitatelných podstatných jmen v množném čísle
- (nějaké lze vyjádřit také pomocí some nebo any )

- při označení pokrmů (food, meal) a denních jídel (lunch, dinner)
- při označení nápojů a jiných nepočitatelných podstatných jmen
- při označení názvů jazyků, studijních a vědních oborů

- při označení svátků, ročních období, měsíců
- název měst a některých zemí
- u některých idiomatických výrazů a frází


Příklady:

I don't take sugar in my tea. (Čaj si nesladím).
There are cats in our garden. (V naší zahradě jsou nějaké kočky)
I like reading books. (Ráda čtu knihy.)
My brother lives in Germany. (Bratr žije v Německu.)
We have dinner at 6 in the evening. (Máme večeři v 6 večer.)

Procvičovací cvičení = "a, an, nulový člen" cvičení pro A1

 

UKAZOVACÍ ZÁJMENO "TO"

pro jednotné číslo:
this - toto
that - tamto

pro množné číslo:

these - tito
those - tamti


Příklady:

I don't like this skirt. (Nelíbí se mi tato sukně).

I don't like these glasses. (Nelíbí se mi tyto brýle).

Can you show me that book? (Můžete mi ukázat tamtu knihu?)

Did you see those people? (Vidělas tamhlety lidi?)

Ukazovací zájmeno "TO" lze nahradit určitým členem "the"

Příklady:

I don't like this skirt. => I don't like the skirt. (Nelíbí se mi ta sukně).

I don't like these glasses. => I don't like the glasses. (Nelíbí se mi ty brýle.)

Can you show me that book? => Can you show me the book? (Vidíš tu knihu?)

Did you see those people? => Did you see the people? (Vidělas ty lidi?)

 

Procvičovací cvičení Level A1 = "this / that"

Procvičovací cvičení Level A2 = "this / that"


POUŽITÍ "SOME" A "ANY"

some a any používáme jak u počitatelných tak nepočitatelných podstatných jmen, chceme-li vyjádřit "nějaký".
U počitatelných podstatných jmen lze použít some nebo any pouze v množném čísle.
Chceme-li vyjádřit české "nějaký" u jednotného čísla počitatelných podstatných jmen, musíme použít neurčitý člen a nebo an

 

some
Používáme v kladných, oznamovacích větách.

Příklady:
There are some books on the desk. (Na stole jsou nějaké knihy).
I need some help. (Potřebuji nějakou pomoc.)
Give me some food. (Dej mi nějaké jídlo.)

Pozor! some lze použít i v záporné větě či otázce, změní nám tím ale význam celé věty!

any
Používáme v záporných větách a v otázkách.
V záporných větách vyjadřuje české "žádné", které lze také vyjádřit výrazem "no"

Příklady:
Do you have any books? (Máš nějaké knihy?)
Is there any wine left? (Zbylo nějaké víno?)

I don't need any help. (Nepotřebuji žádnou pomoc.)
There aren't any books on the desk. (Na stole nejsou žádné knihy.)

 

Procvičovací cvičení - "some, any" cvičení pro level A1
Procvičovací cvičení - some X a, an - počitatelná, nepočitatelná podstatná jména


Vyjímky:
some v otázce:
V případě, že na otázku očekávám kladnou odpověď, jako například když něco nabízíme nebo po někom něco žádáme, používáme i v otázce výraz some.

Příklady:
Can I have some ice-cream?
May I have some more wine, please?

some v záporné větě

V případě, že použijeme some v záporné větě, vyjadřuje nám české některý (určitý počet z celku)

Příklady:
I don't know some of your friends. (Některé tvé přátele neznám. - ale některé ano.)
I didn't like some of her new songs. (Některé její nové písně se mi nelíbily. - ale některé ano)

any v oznamovacích větách - vyjádření českého "jakékoli"
Příklady:
Take any book you like. (Vem si kterou knihu chceš. Nezáleží mi na tom.)
I'd sit in any seat that is still available. (Sedl bych si do kteréhokoli sedadla, které je ještě volné.)


Vyjádření českého "žádné"
Vzhledem k tomu, že v angličtině můžeme mít jen jeden zápor ve větě, chceme-li vyjádřit české "žádné" máme dvě možnosti. Můžeme dát zápor do slovesa: I don't have any books.

nebo jej můžeme vyjádřit slovem "no". V případě, že použijeme výraz "no", nelze již mít zápor ve slovese: I have no books.
Zápor vyjádřený výrazem "no" je brán jako důraz.

Ukázka:
I don't have any books. (Nemám žádné knihy.)
I have no books.(Nemám vůbec žádné knihy.)

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon