Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

PŘEDLOŽKY MÍSTA (PREPOSITIONS OF PLACE)


Předložky místa se používají k upřesnění místa nebo směru.
Používají se s podstatnými jmény nebo zájmeny. Předložky nejsou nikdy před slovesem.
- základní předložky místa - část 1 (in, on, at)
- předložky místa - část 2 (in front of, behind, under, over, next to)
- předložky místa vyjadřující pohyb - část 3 ( at, in, to, by, into, onto)
- předložky místa - část 4
(through, across, along, over, above, between, among, out of, off, from- základní předložky místa: in, on, at

in používáme pro popis, kde se něco nachází uvnitř (uzavřený prostor) nebo je něčím obklopeno.
Příklad:

The horse is in the garden. (Kůň je v zahradě.)
The cat is in the box. (Kočka je v krabici.)
Her keys are in the bag. (Její klíče jsou v tašce.)
There is nobody in the room. (V pokoji nikdo není.)
There is a turtle in the water. (Ve vodě je želva )


Používá se i k vyjádření zeměpisné polohy (města, země, kontinenty.)
Příklad:
I used to live in Poland. (Kdysi jsem žil v Polsku.)
She works in London. (Pracuje v Londýně.)

Používá se u dopravních prostředků malé velikosti (in the car, in the taxi)

Příklad:

She is in a taxi. (Je v taxiku.)

I left the shopping in the car. (Nechala jsem nákup v autě.)


on - používáme k vyjádření polohy na povrchu.

Příklad:

The dog is on the table. (Pes je na stole.)
There is a geco on the wall. (Na stěně je gekon.)
The cat is on the roof. (Kočka je na střeše.)
There is a spider on the ceiling. (Na stropě je pavouk.)


on také používáme:

- k vyjádření polohy v ulicích nebo silnicích.
- k vyjádření zeměpisné polohy, zejména ostrovů a řek.
Příklad:
I live on Paris Street. (Bydlím v Pařížské ulici.)
He lives on a small island. (Žije na malém ostrově).

Prague is on the Vltava river. (Praha je na řece Vltavě.)
Sydney is on the east coast of Australia. (Sydney je na východním pobřeží Austrálie.)

Používá se u veřejných dopravních prostředků (on the bus, train, plane) a dopravních prostředků, na kterých se sedí - on a horse, on a bike, on )

I lost it on the bus. (Ztratil jsem to v autobuse).
There is a toilet on the plane. (V letadle je záchod.)
I have a broken chain on my bike. (Na kole mám rozbitý řetěz.)


at -používáme ke znázornění specifického místa nebo polohy, pro určitý bod.
Příklad:

They are waiting at the bus stop. (Čekají na autobusové zastávce.)
Someone is at the door. (Někdo je za dveřmi.)

I can see him at the window. (Vidím ho u okna.)
I'll meet you at the entrance. (Sejdeme se u vchodu.)
I met him at a party. (Potkala jsem ho na večírku.)

at také používáme k vyjádření přesného popisu - adres
Příklad:

I used to live at 51 Paris Street. (Bydlíval jsem v Pařížské ulici č. 51.)

Výrazy k zapamatování:

IN

ON

AT

in the newspaper

on a farm

at home

in bed

on the left

at work

in hospital

on the right

at school

in prison

on the ground floor

at university

in the sky

on the 1st, 2nd ... floor

at college

in a photograph

on the corner or the street

at an airport

in a picture

on the way

at the seaside

in a mirror

on the radio

at sea (na cestě/plavit se)

in the corner of the room

on television

at the back of a building


Příklady:
We are going to sit at the back of the theater.
My husband's at work.
What's on television tonight?
I saw myself in the mirror.
Who's the man in the photograph?
The chair was in the corner of the room

The wreck is at the bottom of the lake.


- předložky místa: -in front of, behind, under, over, next to

in front of = před

In front of the house. (Před domem)
behind = za
Behind the house. (Za domem.)
under = pod
Under the table. (Pod stolem.)
over = nad
The planes fly over the building. (Letadla létají nad budovou.)

next to = vedle
The flower shop is next to the restaurant. (Květinářství je vedle restaurace.)

Procvičovací cvičení "předložky místa" cvičení pro pokročilost A1

Procvičovací cvičení "předložky místa" cvičení pro pokročilost A2

- předložky místa vyjadřující pohyb - at, in, to, by, into, onto

 

Pozor:
předložky - at, -in se ve vyjádření pohybu pojí se slovesem arrive:

Říkáme:
arrive in a country (nebo jiné - názvy měst, států a světadílů)

I arrived in Prague. (Přijel jsem do Prahy.)
I landed in Australia. (Přistál jsem v Austrálii.)
ALE
arrive at the airport (nebo jiné - názvy míst nebo událostí)

I arrived at the party. (Přijel jsem na večírek.)
I arrived at the airport. (Přijel jsem na letiště.)

ALE

We arrived home. (Přijeli jsme domů.)


- to používáme pro popis směru - odkud / kam

předložka - to se často pojí s těmito slovesy:
go / come / travel / fly / walk / return / drive / have been atd., pakliže se pojí s místem nebo událostí


Říkáme:
go to Italy

go to school

travel to Prague

drive to the summer house

walk to work

come to me
go to the door

ALE
"go home, come home, drive home" atd.


- into používáme:

go into / come into ve smyslu vstoupit do budovy nebo místnosti.

Příklad:

I saw him as soon as he walked into the room. (Uviděla jsem ho hned jak vešel do místnosti.)

- by používáme při vyjádření způsobu cestování:

Příklad:

I go to work by bus.
I used to go to school by bike.
Říkáme:

by bus, by car, by train, by taxi, by plane, by bike
Pozor: ve shora uvedených případech se používá podstatné jméno bez členu

 

ALE

jít pěšky: on foot


- předložky místa:
- through, across, along, over, above, between, among, out of, off, from

- through
používáme pro vyjádření pohybu uzavřeným prostorem z jednoho konce na druhý

Příklad:

You should go through the tunnel.

- across používáme pro vyjádření pohybu z jednoho konce (otevřeného prostoru / povrchu na druhý)

Příklad:

She walked across the frozen lake.
My house is across the street.

- along - podél - používáme pro vyjádření pohybu po délce (river, road...)

Příklad:

He walked slowly along the road.


- over - přes

Příklad:

You cannot drive over this bridge, your truck's too heavy.

- above - nad

Příklad:

The picture is above the sofa.

- between - mezi (dvěma)
Příklad:

The girl is sitting between the two boys.

- among - mezi (více než dvěma)
Příklad:

He's the only boy among girls.


- from - z, od
Příklad:

He came back from school.


- out of - z
Příklad:

He got out of the car.


- off - ze
Příklad:

He fell off the roof.

Procvičovací cvičení "předložky místa" cvičení pro pokročilost A1

Procvičovací cvičení "předložky místa" cvičení pro pokročilost A2

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon