Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS (PRESENT PERFECT)

použití
tvorba

identifikátory času

grafické znázornění času


Předpřítomný čas
Předpřítomný čas se obecně používá pro události v minulosti, které nějakým způsobem zasahují do přítomnosti. Časový údaj těchto událostí není důležitý.

Používá se pro:

- děj, který začal minulosti, ale ještě nebyl ukončen
Příklad:
He has lived in Brno since 1990. (Od roku 1990 bydlí v Brně.)
(Zde lze použít také průběhovou formu předpřítomného času. Viz předpřítomný průběhový čas.)

- výsledek děje odehrávajícího se v minulosti, ale ovlivňující nás i v přítomnosti.
Příklad:
I have already eaten. (Už jsem jedl.- a mám tedy plné břicho)
I have washed the dishes. (Umyl jsem nádobí. - a je umyté - už ho nemusí nikdo mýt)

- děj, který skončil teprve nedávno, nebo se nedávno odehrál.
(typickým výrazem - indikátorem zde mohou být "just, lately, recently, yet"

Příklad:
He has just finished his homework. (Právě dodělal úkol.)
I have recently seen the movie. (Nedávno jsem ten film viděl.)


Tvoření předpřítomného času:

Obecně se předpřítomný čas tvoří pomocí pomocného slovesa have (v jeho tvarech přítomného času - tedy "have" nebo "has" plus příčestím minulým. U sloves pravidelných tedy koncovkou -ed a u nepravidelných "3tím sloupečkem" nepravidelných sloves.

tvoření kladné věty
tvoření záporné věty
tvoření otázky


Kladné věty předpřítomného času mají následující slovosled:
podmět + pomocné sloveso have / has + příčestí minulé významového slovesa (3. sloupeček)

Příklad:

I have drunk the whole bottle of water. (Vypil jsem celou láhev vody. - a mám ji vypitou)
She has given me her book. (Dala mi svou knihu. - stále ji ještě mám.)
We have already seen the movie. (Už jsme ten film viděli. - a máme ho v paměti.)

I have had a great time. (Bezvadně jsem se bavil. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

 

Zkrácené tvary kladných vět::

I've drunk the whole bottle of water. (Vypil jsem celou láhev vody. - a mám ji vypitou)
She's given me her book. (Dala mi svou knihu. - stále ji ještě mám.)
We've already seen the movie. (Už jsme ten film viděli. - a máme ho v paměti.)

I've had a great time. (Bezvadně jsem se bavil. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)


Záporné věty předpřítomného času mají následující slovosled:
podmět + pomocné sloveso have / has + NOT + příčestí minulé významového slovesa
(3. sloupeček)

Příklad:

I have not drunk the whole bottle of water. (Nevypil jsem celou láhev vody. - a nemám ji vypitou)
She has not given me her book. (Nedala mi svou knihu. - nemám ji.)
I have not seen the movie yet. (Ještě jsem ten film neviděl. - ale počítám, že na něj půjdu.)

I have not had a good time. (Nebavil jsem se. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

 

Zkrácené tvary záporných vět:

I have't drunk the whole bottle of water. (Nevypil jsem celou láhev vody. - a nemám ji vypitou)
She hasn't given me her book. (Nedala mi svou knihu. - nemám ji.)
We haven't seen the movie yet. (Ještě jsme ten film neviděli. - ale počítáme, že na něj půjdeme.)

I haven't had a good time. (Nebavil jsem se. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

Otázky předpřítomného času mají následující slovosled:
pomocné sloveso have / has + podmět + příčestí minulé významového slovesa (3. sloupeček)

Příklad:

Have you drunk the whole bottle of water? (Vypila jsi celou láhev vody? - a máš ji vypitou?)
Has she given you her book? (Dala ti svou knihu. - stále ji ještě máš?.)
Have you seen the movie yet? (Už jste ten film viděli. - a máte ho v paměti.)

Have you had a great time? (Bavil ses dobře? . - je důležitý tvůj pocit, ne kdy ses bavil.)


Nezapomeň:

- pomocné sloveso "have" se chová ve třetí osobě jednotného čísla jako sloveso v přítomném prostém čase. Musí zde proto být ve tvaru "has".
Příklad:

She has been to England.(Byla v Anglii.)
He has seen the movie. (Viděl ten film.)
It has been great. (Bylo to bezva.)


- sloveso have se může ve větě vyskytnout "dvakrát"
jednou jako pomocné sloveso a jednou jako významové sloveso.
První sloveso je pomocné a druhé významové.

Proto bude ve třetí osobě jednotného čísla první sloveso (pomocné sloveso) ve tvaru "has"

Příklad:

I have had a great time. (I've had a great time.) Bezvadně jsem se bavil.

He has had an accident. (Měla úraz.)

- u zkrácených tvarů ve třetím čísle jednotného čísla nezaměň 's, které je zkrácenou formou has za zkrácenou formu is
Příklad:

She is beautiful. => She's beautiful.

ALE

She has bought a beautiful cat. => She's bought a beautiful cat.


Tato slova Vám napoví, že jde o předpřítomný čas:

výraz

překlad

příklad ve větě

ever

v otázce = někdy
v záporu = nikdy

I haven't ever been there. (Nikdy jsem tam nebyl)
Have you ever been to Paris? (Bylas někdy v Paříži?)

never

nikdy

She has never been here. (Nikdy tu nebyla.)

just

právě (nedávno)

I have just eaten. (Právě jsem jedl.)

recently

nedávno

She has recently bought a new house.
(Nedávno si koupila nový dům.)

yet

v otázce = už
v záporu = ještě ne

Have you seen him yet? (Už jsi ho viděl?)
I haven't seen him yet. (Ještě jsem ho neviděl.)

already

I have already seen him. (Už jsem ho viděl.)

so far

dosud / doposud

I haven't done it so far. (Ještě jsem to neudělal.)

up to now

dosud

I haven't seen him up to now.
(Doteď jsem ho neviděl)

since

od

I've lived here since 1990. (Bydlím tu od r. 1990.)

for

po dobu

I've lived here for 10 years. (Bydlím tu 10 let.)


"since" a "for" lze použít i v předpřítomném průběhovém čase


Závěrem:
Většině studentům dělá zpočátku potíže uvědomit si, kde použít minulý a kde předpřítomný čas.
Pro lepší pochopení použití těchto časů navštivte také: užití minulého a předpřítomného času.


Grafické znázornění předpřítomného času


události v minulosti, které nějakým způsobem zasahují do přítomnosti:

PresentPerfect
děj, který skončil teprve nedávno, nebo se nedávno odehrál.

PresentPerfectProcvičovací cvičení = "předpřítomný čas" level A2

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon