Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

ČAS MINULÝ PRŮBĚHOVÝ (PAST CONTINUOUS)
sloveso "to be" v minulém čase
minulý čas průběhový


ČAS MINULÝ PRŮBĚHOVÝ

použití
tvorba

identifikátory času

grafické znázornění času
přehled sloves, která nemají průběhovou formu (statická slovesa)

Minulý průběhový čas se používá pro děj odehrávající se v minulosti.

- používáme jej pro událost, která se odehrává v přesně udaném čase v minulosti

Příklad:
Michael was watching TV yesterday evening. (Michal se včera večer díval na televizi.)
Kate was already sleeping at 10. (Kate už v 10 spala.)

- pakliže chceme zdůraznit délku trvání.
I was studying for 5 hours yesterday. (Včera jsem se učil 5 hodin.)

He was watching TV for an hour yesterday. (Včera se hodinu díval na televizi.)

- společně s prostým minulým časem k přerušení děje probíhajícího v minulosti.
Příklad:
I was watching TV when the telephone rang. (Dívala jsem se na televizi, když zazvonil telefon.)
He was just trying to open the door when I saw him. (Právě se pokoušel otevřít dveře, když jsem ho uviděl.)

- pro dva souběžně probíhající děje v minulosti, které se vájemně neovlivňují
Příklad:
He was washing the dishes while she was cooking. (Zatímco vařila, myl nádobí.)
John was reading a letter while Joe was sleeping. (Zatímco John četl dopis, Joe spala.)


- minulý průběhový čas můžeme také výjmečně nalézt v opakovaných dějích, pakliže chceme vyjádřit, že nás daný jev otravuje.

Pak se v těchto větách většinou ještě objeví slova jako: always, constantly, forever.
Příklad:

He was always complaining about something. (Pořád si na něco stěžoval. - a nelíbí se mi to.)
ale
chceme - li totéž vyjádřit bez "připomínky": He always compained. (Vždy si na něco stěžoval.)

Minulý průběhový čas se tvoří pomocí pomocného slovesa být v minulém čase a významového slovesa s koncovkou -ing.


Kladná věta:

podmět + was/ were + významové sloveso + ing
Příklad:

I was cooking dinner at 5 yesterday evening. (Včera v 6 večer jsem vařila večeři.)
They were watching TV at 8 last night. (Včera v 8 večer se dívali na televizi.)

 

Záporná věta:

podmět + was/ were + NOT + významové sloveso + ing
Příklad:

I was not cooking dinner at 5 yesterday evening. (Včera v 6 večer jsem nevařila večeři.)
They were not watching TV at 8 last night. (Včera v 8 večer se nedívali na televizi.)

zkrácené tvary:
was not => wasn't
were not => weren't

Otázka:
was/ were + podmět + významové sloveso + ing
Příklad:

Were you cooking dinner at 5 yesterday evening? (Vařila jsi včera v 6 večer večeři?)
Was he watching TV at 8 last night? (Díval se včera v 8 večer na televizi?)

What were you doing yesterday at 5? (Co jsi dělal včera v 5?)

Tato slova Vám napoví, že jde o minulý průběhový čas:

while ( většinou souvětí, v části souvětí, kde se vyskytne průběhový čas)
when (většinou souvětí, v části souvětí, kde se vyskytne prostý čas)

yesterday at 5
this time last week
this time last month

this time yesterday

for 3 hours / yesterday

Závěrem:
Většině studentům dělá zpočátku potíže uvědomit si, kde který z časů použít.


Jako nemotechnická pomůcka snad pomůže představit si, která z činností bude logicky potřebovat delší časový úsek:

I was walking down the street when I heard him call my name.

(Šel jsem /procházel jsem ulicí, když jsem ho uslyšel volat mé jméno.)

Někdy také pomůže představit si, která z činností je "jednorázová" tedy vyžaduje prostý čas:

While I was paying I lost my wallet.

(Zatímco jsem platil, ztratil jsem peněženku. (ztráta peněženky je jednorázová čínnost, placení chvilku trvá.)Grafické znázornění minulého průběhového času


- Obecné vyjádření minulého průběhového času

PastContinuous


- U souvětí, kde jeden děj probíhá a druhý (krátkodobý) děj do něj "skočí"

PastContinuous

I was walking down the street when I heard him call my name.

(Šel jsem /procházel jsem ulicí, když jsem ho uslyšel volat mé jméno.)


- souvětí, kde probíhají dva děje současně


PastContinuous

He was washing the dishes while she was cooking. (Zatímco vařila, myl nádobí.)


DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon