Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
...
...

ČAS MINULÝ
sloveso "to be" v minulém čase
minulý čas prostý

Sloveso být v minulém čase:

- was (pro minulý čas v jednotném čísle).

- were (pro.množné číslo)

POZOR:

i zde platí, že angličtina nemá "tykání" a pro všechna slovesa ve 2. osobě (bez ohledu na to, zda jde o jednotné nebo množné číslo používáme pro minulý čas tvar "were"


Příklady:
Kladné věty:
I was at school. - Byl jsem ve škole.
She was at home. (Ona) byla doma.

He was in Australia. – (On) byl v Austrálii.

It was cold here. – Byla tu zima.

We were at work. - Byli jsme v práci.
You were lucky. Měl jsi štěstí - ale i: Měli jste štěstí nebo Měl jste štěstí.
They were in Germany. - Byli v Německu.

Záporné věty:
I was not at school. - Nebyl jsem ve škole. (zkrácený tvar: I wasn't at school.)
She was not at home. (Ona) Nebyla doma. (zkrácený tvar: She wasn't at home.)

He was not in Australia. – (On) Nebyl v Austrálii. (zkrácený tvar: He wasn't in Australia.)

It was not cold there. – Nebyla tam zima. (zkrácený tvar: It wasn't cold there.)

We were not at work. - Nebyli jsme v práci. (zkrácený tvar: You weren't at work.)
You were not lucky. Neměl jsi štěstí - ale i: Neměli jste štěstí nebo Neměl jste štěstí.
They were not in Germany. - Nebyli v Německu.

Otázky:

Were you at home? - Byl jsi doma?
Was she happy? – Byla šťastná?

Was it true? – Byla to pravda?

Was the cat black? – Byla ta kočka černá?

Was it cold today? - Byla dnes zima?

Were you cold? - Byla ti zima? nebo také Byla vám zima?

Were they at school? – Byli ve škole?

Otázky s tázacím zájmenem:

Where were you? - Kde jsi byl? nebo Kde jste byl? ale také Kde jste byli?

Where were you born? - Kde ses/jste se narodil/a/i?
What colour was it? - Jakou to mělo barvu?
Who was that? - Kdo to byl?
When were you here? - Kdys tu byl?

Procvičovací cvičení = "was_were" cvičení 1

 

DALŠÍ TESTY


ČAS MINULÝ PROSTÝ

použití a tvorba minulého prostého času

identifikátory času

grafické znázornění času

Minulý prostý čas se používá pro:

- děj v minulosti (pakliže byl v minulosti také ukončen)

- několik po sobě jdoucích dějů , které se odehrály v minulosti

- ve větách společně s minulým průběhovým časem. Minulý prostý zde pak používáme k přerušení děje probíhajícího v minulosti. Pro příklady a testy navštivte odkaz minulý průběhový

tvoření kladné věty
tvoření záporné věty
tvoření otázky


Kladné věty v minulém čase prostém:
podmět + významové sloveso ve tvaru minulého času (druhý sloupeček nepravidelných sloves)


V kladných větách minulého času se hlavně musíme podívat, zda použité sloveso je:

pravidelné

nebo

nepravidelné


Kladné věty s pravidelnými slovesy:
Kladné věty se tvoří přepisem významového slovesa do jeho tvaru v minulém čase.

- u pravidelných sloves přidáním - ed
talk => talked (mluvit, hovořit)

walk => walked (jít, chodit)
lock => locked (zamknout)
pakliže sloveso končí na -e, přidáváme pouze -d,
tape => taped (nahrát, zaznamenat nebo slepit)
type => typed (napsat, psát - na stroji, počítači)
hope => hoped (doufat)
u sloves končících na - y, pak nastává změna - y na - i, takže celá koncovka je pak - ied
carry => carried (donést, nosit)
tidy => tidied (uklidit, dát do pořádku)
POZOR

u sloves končících na souhlásku, kterým předchází krátká samohláska s přízvukem je nutno poslední souhlásku zdvojit:
stop => stopped (zastavit)
hop => hopped (skákat, hopsat)
plan => planned (plánovat)
shop => shopped (nakupovat)
sip => sipped (srkat, popíjet)
ship => shipped (zasílat, dopravit - lodí / letadlem)
skip => skipped (přeskočit, vynechat)
slap => slapped (plácnout)

strip => stripped (svléknout)

stir => stirred (zamíchat, rozvířit)
tap => tapped (zaťukat, poklepat)
trip => tripped (zakopnout)
whip => whipped (šlehat, švihat, mrskat)
Příklady:

He arrived home at 5. (Dorazil / přijel domu v 5.)
They secretly taped the conversation. (Tajně nahrály ten rozhovor.)
She carried a heavy bag. (Nesla těžkou tašku.)

They tapped his phone. (Napíchli mu / odposlouchávají mu telefon.)


- u nepravidelných sloves, v kladných větách
je významové sloveso v minulém čase
(Simple Past Tense)
(neboli druhý sloupec v přehledu nepravidelných sloves)

Nepravidelná slovesa nemají žádná pravidla a bohužel se je musíme naučit.

3 nejdůležitější nepravidelná slovesa:
do => did
be => was, were

have => had

příklad několika nejfrekventovanějších nepravidelných sloves:
pro seznam 50 nejpoužívanějších nepravidelných sloves klikni zde => irregular verbs
say => said
make => made
go => went
take => took
come => came
see => saw
know => knew
get => got
give => gave

Příklad užití ve větě:

I came to school at 7. (Přišel jsem do školy v 7.)
I saw him last year. (Viděl jsem ho minulý rok.)
He gave me a present. (Dal mi dárek.)

We took him home. (Vzali jsme ho domů.)


Záporné věty v minulém čase prostém

podmět + pomocné sloveso DID + NOT + významové sloveso v základním tvaru

Příklad užití ve větě:

I did not come to school at 7. (Nepřišel jsem do školy v 7.)
I did not see him last year. (Neviděl jsem ho minulý rok.)
He did not give me a present. (Nedal mi dárek.)

We did not take him home. (Nevzali jsme ho domů.)


Otázky

pomocné sloveso DID + podmět + významové sloveso v základním tvaru
Příklad užití ve větě:

Did you go to school ? (Šel jsi do školy?.)
Did you see him last year. (Viděl jsi ho minulý rok?)
Did he give me a present? (Dal mi dárek?.)

Did you take him home? (Vzali jste ho domů?)

Tato slova Vám napoví, že jde o minulý prostý čas:

yesterday
last week
last month

last year

in 1990

a month ago
ten years ago

Závěrem:
Většině studentům dělá zpočátku potíže uvědomit si, že:
- v kladné oznamovací větě se užívá nepravidelné sloves a není zde pomocné sloveso DID
- v otázce a záporu MUSÍ být pomocné sloveso DID, ale významové sloveso má základní tvar


Pakliže Vám zpočátku dělá velký problém uvědomit si, kam pomocné sloveso dát a kam ne, pamatujte si, že je menší chybou, dát jej všude. Pak ovšem bude významové sloveso vždy
v základním tvaru.
Je-li pomocné DID v kladné oznamovací větě vytvoří nám důraz, něco jako české "ale ..... opravdu" (DID = opravdu)
Většinou je pak na něm i ve slovním projevu důraz.


Příklad:

But I did go shopping. (Ale já jsem opravdu šel na nákup.)

But I did study. (Ale já se opravdu učil.)
But he did come late. (Ale on opravdu přišel pozdě.)

 

Když ale zapomenete dát DID do otázky nebo záporu nemusí vám posluchač rozumět.

Grafické znázornění minulého prostého časuPastSimpleProcvičovací cvičení = "Minulý prostý čas" pro level A1

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon