Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

ČAS PŘEDMINULÝ (PAST PERFECT / PAST PROGRESSIVE)

použití
tvorba

identifikátory času

grafické znázornění času

Předminulý čas se používá pro děj odehrávající se v minulosti, před ještě jinou událostí v minulosti.

Příklad:
He finished his beer when he realized he had left his wallet at home.
(Právě dokončil pivo když zjistil, že zapoměl doma svou peněženku.)

We had just finished our homework when we decided to go to the zoo.
(Právě jsme dokončili domácí úkol když jsme se rozhodli jít do zoo.)

Předminulý čas se typicky používá, chceme-li vyjádřit, který z probíhajících dějů se odehrál dříve. Jeho použití nebo nepoužití nám tak může změnit význam sdělení.


Příklad:
Bez použití předminulého času nevíme, která událost se odehrála dříve.

I saw the movie in the cinema. They put the movie on a DVD.
(Viděl jsem ten film v kině. Dali ten film na DVD.)

S použitím předminulého času je jasné, že film byl napřed v kině a pak na DVD
I had seen the movie in the cinema before they put it on a DVD.
(Viděl jsem ten film v kině než ho dali na DVD.)
V případě našeho filmu v kině a na DVD je celkem jasné, že film byl napřed v kině.

V jiném případě je ale použití předminulého času jediným vodítkem ke zjištění, co se odehrálo dříve:
- I went to see the movie. We talked about the movie in class.
(Šel jsem se podívat na film. Mluvili jsme o tom filmu ve třídě.)
- I went to see the movie, we had talked about in class.
(Šel jsem se podívat na film, o kterém jsme si předtím mluvili ve třídě.)
- We talked about the movie in class I had seen in the cinema.
(Mluvili jsme ve třídě o filmu, který jsem předtím viděl v kině.)

Předpřítomný čas se tvoří pomocí slovesa have v minulém čase (HAD) + příčestí minulého významového slovesa

tvoření kladně věty:

Podmět + had + příčestí minulé významového slovesa
Příklad:
I had called him before I came over. (Zavolal jsem mu před tím než jsem k němu přišel.)
I had seen the movie in the cinema before they put it on TV: (Viděl jsem ten film v kině ještě než ho dali do televize.)

Zkrácené tvary:

I had called => I'd called
We had seen => We'd seen

tvoření záporné věty:
Podmět + had + NOT + příčestí minulé významového slovesa
Příklad:
I had not called him before I came over. (Nezavolal jsem mu před tím než jsem k němu přišel.)
I had not seen the movie in the cinema before they put it on TV: (Neviděl jsem ten film v kině předtím než ho dali do televize.)
Zkrácené tvary:

I had not called =>I hadn't called
I had not seen => I hadn't seen

otázka:
had + podmět + příčestí minulé významového slovesa
Had you seen the movie before it was on TV? (Viděls ten film předtím než byl v televizi?)
Had she called before she came over? (Zavolala předtím než přišla?)

Slova, která Vám napoví, že bychom měli použít předminulý čas
before

after

Příklad:
After the doctors had given up hope, the patient miraculously cured.
(Poté co se doktoři vzdali naděje, pacient se zázračně uzdravil.)
Before I travelled abroad, I had read a lot about travelling.
(Předtím než jsem cestoval do zahraničí, hodně jsem četl o cestování.)


Grafické znázornění předminulého času


PastPerfect

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon