Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS (PRESENT CONTINUOUS or PRESENT PROGRESSIVE)

použití
tvorba

identifikátory času

grafické znázornění času
přehled sloves, která nemají průběhovou formu

pravidla pro psaní přůběhové formy sloves


Přítomný průběhový čas používáme:

- u děje, který probíhá právě teď - now, - at the moment
I'm studying English right now.(Právě teď se učí.)
He's taking a shower. (Právě se sprchuje.)

They're having dinner. (Právě večeří.)


- plán v blízké budoucnosti
She's going to turn 18 next month.(Bude jí příští měsíc 18.)
He's going to Jane's birthday party on Saturday. (Přijde na Janinu oslavu narozenin.)
I'm coming to see you next week. (Přijdu se na tebe příští týden podívat.)

 

- přechodné záležitosti
My father is working in Budapest this week. (Můj otec bude příští týden pracovat v Budapešti.)
He'a staying in Hilton hotel. (Je ubytovaný v hotelu Hilton.)
I'm attending a training this week. (Tento týden chodím na školení.)


další použití přítomného průběhového času (výšší pokročilost)

 

Jak utvořit větu v přítomném průběhovém čase:

- oznamovací, kladná
podmět
+ pomocné sloveso být ve tvaru am, is
nebo are
+ významové sloveso v základním tvaru
+ koncovka - ing

Příklad:
I'm going to school. (Jdu do školy.)


- oznamovací, záporná
podmět
+ pomocné sloveso být ve tvaru am, is
nebo are
+
NOT
+ významové sloveso v základním tvaru
+ koncovka - ing


Příklad:
I'm not going to school. (Nejdu do školy.)

- otázka
+ pomocné sloveso být ve tvaru am, isnebo are
+ podmět
+ významové sloveso v základním tvaru
+ koncovka - ing


Příklad:

Are you going to school. (Jdeš do školy?)
Is she staying with her parents this weekend? (Tento týden pobývá u rodičů.)
Poznámka:

tázací zájmeno stojí vždy na začátku věty, před pomocným slovesem.

Where are you staying? (Kde jsi ubytovaný?)
What are you doing? (Co děláš?)
Where is she going? (Kam jde?)


"identifikátory" přítomného průběhového času

now

at the moment

Look!

Listen!

 

Nadstavba přítomného průběhového času pro B1 a vyšší pokročilost.

Přítomný čas průběhový lze také použít, chceme-li vyjádřit:

- trendy a módní záležitosti

Příklad:

More and more people are using their computers to listen to music. (Víc a víc lidí používá počítač na poslech hudby.)

- opakované události, které nás štvou.
Příklad:
Monika is always coming late and I'm not happy about it. (Monika chodí pořád pozdě a nelíbí se mi to.)

 

- Pravidla pro psaní průběhové formy sloves

1. Průběhová forma sloves se tvoří u většiny sloves přidáním koncovky -ing

základní sloveso

průběhová forma slovesa

finish

finishing

start

starting

think

thinking

wash

washing

wear

wearing

 

2. Průběhová forma sloves končících na neznělé - e se tvoří odtržením koncového -e s následným přídáním průběhové koncovky -ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

care

caring

hope

hoping

live

living

ride

riding

receive

receiving

take

taking3. Průběhová forma sloves končících na -ee se tvoří přidáním -ing

základní sloveso

průběhová forma slovesa

agree

agreeing

see

seeing

 

4. Průběhová forma sloves končících na -ie se tvoří odtržením koncovky -ie, přidáním -y a následně přidáním průběhové koncovky -ing

základní sloveso

průběhová forma slovesa

die

dying

lie

lying

tie

tying

 

5. Průběhová forma jednoslabičných sloves končících na trojici hlásek v pořadí souhláska, samohláska, souhláska (consonant, vowel, consonant => CVC) tvoříme průběhovou formu sloves zdvojením poslední souhlásky a následným přidáním koncovky -ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

beg

begging

hop

hopping

rob

robbing

run

running

stop

stopping

swim

swimming

 

6. U slov, která však končí na -w, -x, -y, poslední souhlásku nezdvojíme, průběhovou formu tvoříme pouhým přidáním koncovky - ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

enjoy

enjoying

mix

mixing

play

playing

sew

sewing

study

studying

 

7. Průběhová forma dvou a víceslabičných sloves končících na trojici hlásek CVC se tvoří:

* zdvojením poslední souhlásky a přidáním -ing,

v případě, že poslední souhláska je přízvučná
(V americké angličtině se zdvojení souhlásky neužívá)

základní sloveso

průběhová forma slovesa

admit

admitting

permit

permitting

regret

regretting

travel

travelling

 

* V případě, že přízvuk nespadá na poslední slabiku, souhláska se nezdvojuje.
Průběhová forma sloves se pak tvoří pouze přidáním koncovky -ing.

základní sloveso

průběhová forma slovesa

happen

happening

listen

listening

open

opening

whisper

whispering


8. U sloves končících na -c přidáváme před přidáním koncovky -ing písmeno -k

základní sloveso

průběhová forma slovesa

picnic

picnicking

panic

panicking

traffic

trafficking


Vyjímky:
U některých sloves končících na -nge přidáváme rovnou koncovku -ing

Příklad: singe (připálit, ožehnout) => singeing
Watch out! You are singeing your eyebrows.


Ale některá slovesa končící na -nge se v průběhovém tvaru chovají jako jiná slovesa končící na -e, tedy odtržením koncového -e a přidáním koncovky -ing

Příklad: lunge (vrhnout se, skočit) => lunging

Sloveso "dye"
(barvit, obarvit) => dyeing
She cannot come to the phone now, she's dyeing her hair.

Grafické znázornění přítomného průběhového časuPresentContinuousProcvičovací cvičení = "Přítomný průběhový čas" pro stupeň A1

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon