Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
 
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

GERUND A INFINITIV (GERUNDS AND INFINITIVES)


V anglické větě lze použít jen jedno pomocné a jedno významové sloveso. Chceme-li nebo potřebujeme-li použít víc významových sloves musíme použít gerund nebo infinitiv.

Druhé významové sloveso ve větě pak musí použít formu gerundia nebo infinitivu.

Příklad:

I want to go home.

I love snowboarding.

GERUND
INFINITIV
SLOVESA KTERÁ SE MOHOU POJIT S INFINITIVEM I GERUNDEM

Podrobnější přehled sloves, která se pojí s gerundem
Podrobnější přehled sloves, která se pojí s infinitivem


Gerund je v podstatě tvar slovesa s koncovkou -ing. Navenek se "tváří" jako podstatné jméno, avšak protože jde o sloveso, nemá člen ani množné číslo. Gerundiu se proto někdy říká "slovesná podstatná jména" ( "verbal nouns").
POZOR: Nezaměňujte gerund s průběhovou formou sloves.
Příklad gerundu a průběhových forem

S gerundem se většina studentů seznamuje postupně, aniž by věděli, že se vlastně jedná o gerund. Zpočátku se s nimi seznamujeme v podobě frází (I like shopping. - Rád nakupuji.)

Používáme-li sloveso s koncovkou -ing jako podstatné jméno, většinou se jedná o gerund.

Gerund nalezneme jako:
podmět
předmět
po předložce
po předložce s podstatným jménem
po předložce s přídavným jménem
po předložce s některými slovesy - frázová slovesa
slovesa pojící se s gerundem (přehled sloves s gerundy => zde)
po předložce s některými frázemi

po předložce s některými frázemi

1) podmět.
Příklad:
Spending holidays with my mother is not my idea of fun. (Dovolená s matkou není mou představou o zábavě.)
Snowboarding is fun. (Jízda na snowboardu je zábava.)
Getting presents is wonderful. (Dostávání dárků je úžasné.)
Reading is my favourite pastime. (Čtení mě moje oblíbená činnost ve volném čase.)

2) předmět.
Příklad:
I like snowboarding. (Rád jezdím na snowboardu.)

I like drinking beer. (Rád piju pivo.)
I enjoy reading.(Baví mě čtení.)

3) Gerund po předložce
Pakliže chceme použít sloveso po předložce MUSÍME použít gerund.
Příklad:

Předložka

Příklad

after

I will call you after arriving in Prague.

before

Please call me before coming home.

by

He did the right thing by reporting the crime.

in spite of

In spite of arriving late we managed to catch the bus.

without

You cannot leave without helping your brother.4) Gerund po předložce a podstatném jménu
Příklad:

Předložka

Příklad

advantage of

What are the advantages and disadvantages of shopping online?

chance of

What is the chance of him coming home early?

idea of

I like the idea of going to the movies tonight.

interest in

He has no interest in helping us.

in trouble for

He got in trouble for lying to me.


5) Gerund po předložce a přídavném jménu
Příklad:

Přídavné jméno + Předložka

Příklad

afraid of

He is afraid of getting sick.

capable of

He is capable of commiting a cri.

crazy about

He is crazy about playing video games.

excited about

I am excited about going back to school.

good at

She is good at playing tennis.

famous for

She is famous for playing tennis.

happy about

He is happy about getting a job.

interested in

I am interested in doing business with you.

proud of

We are proud of winning the game.

worried about

He is worried about arriving late.


Přehled typických spojení "přídavné jméno + předložka + infinitiv"

afraid of

aware of

adequate for
capable of
careful about
content with
dedicated to

enough for
excited about

famous for
good at

good for
guilty of
happy about
innocent of
interested in
jealous of

necessary for
nervous about
pleased about
preferable to
proud of
responsible for
sad about
satisfied with
scared of
similar to

sorry for

successuful in

tired of
worried about


6) Gerund po předložce a slovesu - frázová slovesa
Příklad:


Sloveso + Předložka

Příklad

accuse of

They accused him of stealing money..

apologize for

He apologized for coming late.

believe in

I believe in doing the right thing.

complain about

Why do people complain about paying tax?

get used to

She got used to living on her own.

talk about

.He was talking about working alone.

think of

She is thinking of going back to work.

worth

.At that price, it is worth buying.

worry about

.Don't worry about getting old.


Typická spojení gerundu s frázovým slovesem:
admit to
apologize for
approve of

believe in
care about

choose between
count on

decide against
dream of
feel like
forget about
get out of

give up

hear of
look forward to
object to
plan on

put off

rule out
succeed in
talk about

thank (someone) for

think of

recover from
work at
worry about

Přehled frázových sloves

Slovesa pojící se s gerundem
Příklad:

Sloveso

Příklad

avoid

He avoids coming here.

quit

I quit smoking.

risk

He risked coming here.


Podrobný přehled sloves, která se pojí s gerundem


7) Fráze s gerundem
Příklad:

Předložka

Příklad

cannot help

She cannot help loving that man.

feel like

I feel like eating another chocolate.

what about

What about having a party on Saturday.


Sloveso před předmětem a gerundem
Některá slovesa, která se pojí s předmětem stojí ve větě před gerundem. Předmět hlavního slovesa pak nese "činnost" slovesa s -ing.
Příklad:
The waiter heard the man complaining.
Didn't you notice them waving?

Některá slovesa pojící se s předmětem, následovaná gerundem:

feel

find

hear

notice

see

watch

POZNÁMKA:

Obecně slovesa vyjadřující smysly (see, watch, notice, hear), která najdeme ve vazbě:
sloveso + předmět + sloveso + ing (I watched them cooking.) se mohou objevit i ve vazbě:

sloveso + předmět + sloveso (I watched them cook).

-ing zde pak zdůrazňuje pokračování děje.

Infinitiv
Infinitiv můžeme použít ve větě buď s "to" nebo bez => podrobnější přehled sloves s infinitivem

slovesa, která se pojí s infinitivem s "to" (the infinitive with to)

- sloveso následované předmětem a infinitivem
- infinitiv jako předmět
- některá slovesa pojící se s infinitivem se mohou pojit i s gerundem

slovesa, která se pojí s infinitivem bez "to" (the infinitive without to)

Infinitiv s "to" se používá po některých slovech vyjadřující pořadí, po některých přídavných jménech, po některých slovesech*, tázacích zájmenech, po "want" nebo "would like", po spojení sloveso + předmět +" to"-infinitiv a může se objevit v předmětu samotném.

Příklad:

slovo předcházející infinitivu ve tvaru: to + sloveso

Příklad

the first

He was the first to climb mount Everest.

the second

He was the second to finish the test.

the last

He was the last to see the mistake.

happy

I am happy to see you.

glad

I am glad to be here.

lucky

He was lucky not to get sick.

agree

We agreed to help them.

arrange

I arranged to come earlier.

fail

She failed to help me.

what (tázací zájmeno)

He didn't know what to do.

where (tázací zájmeno)

Can you tell me where to go?

want/ would like

I want to go home. I would like to go home.
(Chci jít domů.)

sloveso + předmět + infinitiv

I want you to go home.
(Chci abys šel domů.)
I'll help my mom to do the shopping.
(Pomůžu mámš nakoupit.)

věta s "it" v podmětu + přídavné jméno nebo podstatné jm. + infinitiv (další příklady)

It's fun to get presents.
(Dostávat dárky je zábava.)


Slovesa po kterých následuje infinitiv bez "to"
Mezi slovesa, která se pojí s infinitivem bez jeho infinitivní častice "to" patří hlavně modální slovesa, pomocné sloveso do, některé ustálené výrazy (had better, would rather, would sooner), slovesa vyjadřující vnímání (see, notice, feel) a slovesa pojící se s předmětem (let, make).

Příklad:

slovo předcházející infinitivu bez "to"

Příklad

can (could)

I can swim.

may (might)

He may come today.

must

I must go soon.

mustn't

You musn't do that.

had better

You had better go home.

would rather

He would rather study German.

feel

He feels the wind blow in his hair.

hear

He heard her cry.

see

I saw her dance.

let

He let me go.

make

He made me do my homework.


Slovesa, po kterých může následovat infinitiv i gerund.

POZOR: U některých soves se při užití gerundu či infinitivu mění význam!

Příklad sloves bez změny významu:

gerund

infinitiv

She began talking. (Začala mluvit.)

She began to talk. (Začala mluvit.)

He continued eating. (Pokračoval v jídle.)

He continued to eat. (Pokračoval v jídle.)

I like shopping. (Rád nakupuji.)


I like to shop. (Rád nakupuji - Am.)
I like to shop at 7am. (Br. Dávám přednost nakupování v 7 ráno.)

I love swimming. (Miluji plavání.)

I love to swim. (Miluji plavání.)

I prefer snowboarding. (Dávám přenost snowboardu.)

I prefer to snowboard. (Dávám přenost snowboardu.)

Did she start painting? (Začal malovat?)

Did she start to paint? (Začal malovat?)


Další slovesa, která se mohou pojit jak s gerundem tak infinitivem bez zásadní změny významu:

begin

can't stand

continue

hate

intend

like

love

prefer

start


Obecně můžeme říci, že slovesa hate, love, like, prefer se obvykle pojí s gerundem, zvlášť jde-li o obecný výrok. Pakliže máme na mysli konkrétní čas či situaci, volíme infinitiv.

U některých sloves používáme gerund v přímém spojení se slovesem a infinitiv ve spojení slovesa a osoby:

sloveso

gerund

infinitiv: (sloveso +osoba)

advise

They advise studying hard.
(Doporučují se učit.)

They advised us to study harder.
(Doporučili jí, aby se učila.)

allow

The weather doesn't allow being outside.
(Počasí neumožňuje být venku.)

She doesn't allow me to smoke in the house.
(Nedovolí mi doma kouřit.)

keep

She kept talking. (Nepřestávala mluvit = pořád mluvila.)

He kept the hostage to prevent the police from coming. (Zadržel rukojmí, aby zabránil policii přijít.)


Příklad sloves se změnou významu:

sloveso

gerund

infinitiv

forget

She forgot buying the tickets.
(Zapomněla, že ty lísky koupila.)

She forgot to buy the tickets.
(Zapomněla koupit lístky.)

hate

He hates shopping.
(Nesnáší nakupování.)

I hate to tell you, but...
(Nerada ti to říkám, ale...)

regret

I regret telling him the truth.
(Mrzí mě, že jsem mu řekla pravdu.)

I regret to tell you that your flight was cancelled. (S politováním Vám oznamuji, že Váš let byl zrušen.)

remember

I remember meeting her.
(Pamatuji se, že jsem se s ní setkal.)

I'll remember to meet her.
(Nezapomenu se sní setkat.)

stop

He stopped smoking.
(Přestal kouřit.)

He stopped to smoke.
(Zastavil, aby si zakouřil.)

try

She tried snowboarding.
(Vyzkoušela jízdu na snowboardu.)
try + gerund (používáme když jsme něco vyzkoušeli, ale nelíbilo se nám to a nechcem to znovu dělat)

She tried to lose weight.(but didn't succeed.)
(Pokusila se zhubnout, ale neuspěla.)
try + infinitiv (používáme když jsme něco vyzkoušeli, chceme to znovu dělat)


Slovesa vyjadřující vnímání (smysly) se pojí s infinitivem bez "to":
feel
hear
listen to

look at
notice
observe
overhear
see
watch
Příklad:
We watched him leave. => zpět na infinitiv bez "to"


Příklad vět s použitím gerundu a průběhových forem sloves.
Tvary sloves v průběhovém tvaru a gerund jsou si podobné.
Průběhový tvar slovesa bezpečně poznáme podle slovesa "be" ve tvaru pro daný čas.
Gerundia jsou tvořena pouze základním tvarem slovesa a koncovkou -ing.

Příklad vět v průběhovém tvaru:
He is using a computer. (Používá počítač - přítomný průběhový čas.)
He has been waiting for her for 2 hours. (Čeká na ni 2 hodiny. - předpřítomný průběhový.)
Our office is being painted. (Naše kancelář se teď maluje. - pasivum)

Příklad gerundu:
Watching TV is a waste of time. (Sledování televize je plýtvání časem. - gerund v podmětu.)
He loves watching movies. (Miluje sledování filmů. - slovesa vyjadřující preferenci)
He is used to watching movies in the evening. (Je zvyklý koukat se večer na filmy.)
After watching the movie, he went to bed. (Po koukání na film si šel lehnout. - po předložce.)
I remember watching the movie with him. (Pamatuji, jak jsem se s ním koukal na film.)

GRAMATICKÉ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon