Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

MODÁLNÍ SLOVESA - MODAL VERBS
pokračování

Tato část je věnována modálním slovesům na úrovni B2 a vyšší.
V případě, že byste se rádi podívali i na modální slovesa pro nižší stupeň navštivte:


modální slovesa - úvod
přehled modálních sloves pro úroveň A1 a A2
pokročilost B1

Celkově můžeme modální slovesa rozdělit na:

- jednoduchá modální slovesa používaná pro přítomnost a budoucnost

- přehled jednotlivých modálních sloves
- přehled modálních sloves podle významu

- modální slovesa používaná k vyjádření minulosti

- modální slovesa v průběhovém tvaru

Přehled jednotlivých modálních sloves => tabulka modálních sloves
Přehled modálních sloves podle významu, pro přítomnost => přehled

vyjádření modálních sloves v minulosti.
would
would have
cannot have

could have, couldn't have

may have, may not have

might have, might not have

should have, shouldn't have

ought to have, ought not to have

Sloveso WOULD pro vyjádření opakující se aktivity v minulosti
Sloveso would můžeme použít namísto vazby "used to" pro vyjádření opakující se aktivity v minulosti. => více o vazbě "used to" zde

Příklad:
My mother and my father would take me shopping for my birthday.
(My mother and my father used to take me shopping for my birthday.)

Táta a máma mě brávali na narozeniny na nákup.

Sloveso CANNOT ve významu možnosti v minulosti / possibility in the past
Věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + CANNOT + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
You cannot have eaten all the food already. Nemoh si ještě sníst všechno to jídlo.
We cannot have done it without you. Bez tebe jsme to nemohli udělat.

Sloveso COULDN'T ve významu možnosti v minulosti / possibility in the past
Věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + COULDN'T + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
You couldn't have eaten all the food already. Nemoh si ještě sníst všechno to jídlo.
We couldn't have done it without you. Bez tebe jsme to nemohli udělat.


Sloveso COULD ve významu nevyužité možnosti v minulosti / possibility or opportunity in the past
Věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + COULD + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
You could have eaten the whole cake. Moh si sníst celý dort (ale nesnědl.).
We could have started without you. Mohli jsme začít bez tebe (ale nezačali.)
She could have taken an earlier train. Mohla (bývala) cestovat dřívějším vlakem.


Sloveso MAY ve významu možnosti v minulosti, kde nevím výsledek.
Věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + MAY + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She may have eaten the whole cake. Možná, že snědla celý dort (ale nevím to.).
They may have started without you. Možná začali bez tebe (nevim to jistě, očekávám, že ano)
She may have taken an earlier train. Možná, že cestovala dřívějším vlakem.

The teacher's not at school today. He may not have come yesterday either.
Učitel dnes není ve škole. Možná, že nepřišel ani včera.

Sloveso MIGHT ve významu možnosti v minulosti, kde nevím výsledek.
MIGHT používáme, chceme-li vyjádřit větší pochybnost než použitím MAY.
věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + MIGHT + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She might have eaten the whole cake. Možná, že snědla celý dort (ale nevím to.).
They might have started without you. Možná začali bez tebe (nevim to jistě, očekávám, že ano)
She might have taken an earlier train. Možná, že cestovala dřívějším vlakem.

The teacher's not at school today. He might not have come yesterday either.
Učitel dnes není ve škole. Možná, že nepřišel ani včera.


Sloveso SHOULD ve vyjádření rady, názoru nebo nápadu v minulosti, kde se rada, nápad či myšlenka neuskutečnila.

Jde tedy o lítost nad nečím, co se neuskutečnilo.
věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + SHOULD + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She should have eaten the whole cake. Měla sníst celý dort (ale nesnědla)
They should have started without you.Měli začít bez tebe (ale nezačali)
She should have taken an earlier train. Měla jet dřívějším vlakem (ale nejela).

He shouldn't have been late. (but he was) Neměl přijít pozdě. (ale přišel pozdě)

SHOULD se používá i pro očekávání v minulosti, o kterých nevíme nebo není důležité zda se stali nebo ne.

Příklad:

His plane should have landed by now. Jeho letadlo mělo už přistát. (nevím zda přistálo)
She should have come with her baby this time. Měla tentokrát přijít s miminkem.(ale nevím zda přišla)

Sloveso OUGHT TO ve vyjádření rady, názoru nebo nápadu v minulosti, kde se rada, nápad či myšlenka neuskutečnila.

Jde tedy o lítost nad nečím, co se neuskutečnilo.
věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + OUGHT TO + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She ought to have eaten the whole cake. Měla sníst celý dort (ale nesnědla)
They ought to have started without you.Měli začít bez tebe (ale nezačali)
She ought to have taken an earlier train. Měla jet dřívějším vlakem (ale nejela).

OUGHT TO se používá i pro očekávání v minulosti, o kterých nevíme nebo není důležité zda se stali nebo ne.

Příklad:

His plane ought to have landed by now. Jeho letadlo mělo už přistát. (nevím zda přistálo)
She ought to have come with her baby this time. Měla tentokrát přijít s miminkem.(ale nevím zda přišla)


Sloveso MUST ve vyjádření jistoty, že se něco v minulosti odehrálo.

věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + MUST + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She must have eaten the whole cake. Musela ten dort celý sníst. (žádný tu už není.)
He must have started without you. Určitě začal bez tebe. (je skoro hotov.)
She must have taken an earlier train. Musela přijet dřívějším vlakem.(už je tady)

Sloveso WOULD pro vyjádření ochoty nebo snahy.

věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + WOULD + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She would have come earlier to make you happy. Přišla by dřív, aby ti udělala radost.
He would have left you some cake. Byla by ti nějaký dort nechala.
She would have taken an earlier train to be here to help you. Přijela by dřívějším vlakem, aby ti tu mohla pomoc.

Sloveso WOULD RATHER pro vyjádření čemu dáváme přednost.

věty tvoříme přidáním pomocného slovesa HAVE a příčestí minulého:
podmět + WOULD RATHER+ HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí
nebo
podmět + WOULD RATHER NOT + HAVE + významové sloveso ve tvaru minulého příčestí

Příklad:
She would rather have come earlier. Raději by (byla) přišla dřív.
He would rather have bought another car, but he couldn't afford it. . Raději by si býval koupil jiné auto, ale nemoh si to dovolit.
We would rather not have eaten the whole fish, but there was no fridge. Raději bychom tu rybu celou nesnědli, ale nebyla tam lednice.
She would rather not have taken such an early bus. Raději by necestovala tak časným spojem (autobusu)

Modální slovesa v průběhových tvarech
Modální slovesa lze použít k vyjádření probíhajících dějů.

v přítomném čase:
Caren isn't at home. She may be working.
Our new house is almost finished. We might be moving soon.
v minulosti:
Caren wasn't at home last night. She may have been working.
We came at 9 in the morning, but no one opened the door. He may have been sleeping.
We came at 9 in the evening, but no one opened the door. He couldn't have been sleeping so early. He might have been working.DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon